Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Opieka wytchnieniowa - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

2024-03-01
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Całkowity koszt programu w 2024r. wynosi: 239598,00 zł

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 238400,01 zł

Adresaci Programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną- którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

Udział w Programie jest bezpłatny.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,
  • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  • Oświadczenie uczestnika Programu.
  • Klauzula informacyjna RODO Ministerstwo
  • Klauzula informacyjna RODO

W/w dokumenty należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu , ul. , ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  w terminie do 15.03.2024r.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami oraz w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków na realizację Programu.

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,
a usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Osoba do kontaktu: Magdalena Wietrzychowska Tel 65 546 10 04

Usługi opieki wytchnieniowej z Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego świadczone będą przez wykonawcę wyłonionego w procedurze w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeniowa (plik DOCX 39KB)
  2. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 7KB)
  3. Oświadczenie o możliwości wyboru (plik odt 15KB)
  4. Klauzula informacyjna (plik docx 22KB)
  5. Klauzula informacyjna RODO (plik DOCX 21KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO