Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka ❯ Zespół Interdyscyplinarny
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka ❯ Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny koordynuje i integruje działania: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Rawiczu, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;
 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600).

Zespół Interdyscyplinarny koordynuje i integruje działania: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Rawiczu, Prokuratury a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz  nr 1436/2023 z dnia 7 września 2023r.:

 1. Władysława Czajkowska – jako reprezentant Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
 2. Agnieszka Duszak - jako reprezentant Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
 3. Katarzyna Nowak - jako reprezentant Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
 4. Magdalena Dopierała - jako reprezentant Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu
 5. Bogusława Olszewska - jako reprezentant GKRPA w Rawiczu
 6. Zuzanna Sokołowska - jako reprezentant Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.
 7. Anna Funka- Leciejewska - jako reprezentant Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu
 8. Karolina Wasielewska - jako reprezentant Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu
 9. Renata Mikołajczyk - jako reprezentant Sądu Rejonowego w Rawiczu
 10. Kinga Stolaś - jako reprezentant Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO