Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Profilaktyka ❯ Procedura Niebieskiej Karty
← Powrót do strony głównej

Profilaktyka ❯ Procedura Niebieskiej Karty

Procedura Niebieskie Karty

Przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

  • a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  • b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  • c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  • d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  • e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody zarówno osoby doznającej przemocy jak i stosującej przemoc.

Formularz „Niebieska Karta -A” wypełnia przedstawiciel jednego z podmiotów wymienionych w art. 9a ust. 11-11d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w obecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta- A” osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się formularz „Niebieska Karta- B”

W dalszym postępowaniu w procedurze „Niebieskie Karty” uzupełnia się:
Formularz „Niebieska Karta- C” z udziałem osoby doznającej przemocy.
Formularz „ Niebieska Karta- D” z udziałem osoby stosującej przemoc.

Niestawiennictwo na posiedzenie grupy diagnostyczno- pomocowej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.

Spotkania z osobami doznającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową nie mogą być organizowane w sposób umożliwiający im wzajemny kontakt.

Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku:

  1. ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej;
  2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” wobec osób objętych procedurą prowadzone są działania monitorujące przez okres 9 miesięcy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO