Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Gmina Rawicz przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-01-12
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024  realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz.

Adresaci Programu

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby  niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym stopniu lub  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

 1. zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia;
 2. uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych osobom niepełnosprawnym.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu.
 • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie uczestnika Programu.
 • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich.

W/w dokumenty należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu , ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  w terminie do 31.01.2024r.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).  

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poinformują o zakwalifikowaniu do Programu.  

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,
a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Ważne! 

Uczestnik Programu lub opiekun prawny może wskazać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny uczestnika na potrzeby realizacji Programu, uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny

uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2.  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych  dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenia o niekaralności.

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub świadczeniem usług w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia AOON 2024 (plik docx 38KB)
 2. Karta zakresu czynności - AOON 2024 (plik docx 26KB)
 3. Klauzula RODO MRPS (plik docx 21KB)
 4. Oświadczenie o innych usługach (plik odt 8KB)
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia i sytacji życiowej (plik odt 9KB)
 6. Prośba o konkretną osobę (plik odt 7KB)
 7. RODO CUS (plik docx 22KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO