Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwach jednoosobowych 40%  oraz w gospodarstwach wieloosobowych 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium powierzchniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są… o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37     
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu.

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ). Świadczenie to ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem proszone są o kontakt:

 • telefoniczny: 65 545 40 37
 • e-mailowy: sekcja@opsrawicz.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawo energetyczne.
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (plik pdf 807KB)
 2. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (plik pdf 948KB)
 3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego (plik pdf 876KB)
 4. Oświadczenie o wyposażeniu i położeniu mieszkania (plik pdf 256KB)
 5. Oświadczenie o zrzeczeniu ryczałtu (plik pdf 91KB)
 6. Oświadczenie - 233 kk (plik pdf 177KB)
 7. Zaświadczenie o dochodach (plik pdf 182KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020