Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. ( na podstawie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.)

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów (na podstawie art. 56 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.),

dla:

1. osób w podeszłym wieku;

2. osób przewlekle somatycznie chorych;

3. osób przewlekle psychicznie chorych;

4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6. osób niepełnosprawnych fizycznie;

7. osób uzależnionych od alkoholu;

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności (Art. 61 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.):

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

2. Oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie o ponoszeniu 70% odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

4.Dokumenty potwierdzające sytuację majątkową, finansową.

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6. Inne - w zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o świadczenie w formie Domu Pomocy Społecznej.

Celem uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu:

- telefonicznego, pod numerem 65 546-10-04

- osobiście, w siedzibie Centrum Usług Społecznych (ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, Rawicz, poniedziałek 8:00 – 16:00. wtorek – piątek 7:00 – 15:00)

Załączniki:

  1. Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (plik doc 12KB)
  2. Oświadczenie (plik doc 13KB)
  3. Zaświadczenie lekarskie do DPS (plik doc 19KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020