Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook
Powrót

Informacje o wieloletnim rządowym Programie "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w Gminie Rawicz

2021-07-26

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wieloletni rządowy Programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w Gminie Rawicz od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Przyjęty 15 października 2018 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007).

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata, tj.:

  1. Moduł  dla dzieci i młodzieży;
  2. Moduł dla osób dorosłych;
  3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Gmina Rawicz realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do Programu wynosi:

  • 792 zł dla osoby w rodzinie,
  • 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Natomiast za realizację zadań wynikających z modułów 3. odpowiada minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 Wartość zadania:

  • dotacja celowa w 2021 r.  wynosi 105 191,60zł.
  • środki własne Gminy  wynoszą 50 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 250 000,00 zł.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020