Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym powoływanym przez Burmistrza.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ponadto:

 • Opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie
 • Monitoruje i ocenia pracę Grup Roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych
 • Podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą
 • Podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wdraża działania usprawniające pracę Grup Roboczych


Zespół Interdyscyplinarny koordynuje i integruje działania: Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Rawiczu, Prokuratury a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rawiczu:

1.     Agnieszka Duszak- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  - starszy specjalista Centrum Usług Społecznych w Rawiczu
2.    Dorota Wysocka - Rapior  Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.    Hanka Myszkiewicz Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rawiczu
4.    Mariusz Małecki prokurator Prokuratury Rejonowej w Rawiczu
5.    Krzysztof Sierpowski  z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP  w Rawiczu
6.    Danuta Kaczmarek lekarz medycyny NZOZ Przychodnia Lekarska "RAWMED" Sp.z o.o.w Rawiczu
7.    Bogumiła Umławska Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


Ponadto w skład Zespołu Interpersonalnego, wchodzą pracujący w Grupach Roboczych przedstawiciele CUS w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego i Sądu Rejonowego w Rawiczu.
Skład Grup Roboczych ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego .

Załączniki:

 1. Zespół Interdyscyplinarny- plakat (plik pdf 221KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020