Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Procedura Niebieskie Karty

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia orasz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie- poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A.

Wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.

Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który uzyskał informację o wystąpieniu przemocy w rodzinie. Wypełnia się go w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie bądź też bez jej udziału gdy nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe.

W dalszym postępowaniu w procedurze Niebieskie Karty należy:
Przekazać formularz Niebieska Karta B osobie doznającej przemocy
Wypełnić druk Niebieska Karta C z udziałem osoby doznającej przemocy
Wypełnić druk Niebieska Karta D w stosunku do osoby stosującej przemoc

Niestawiennictwo na posiedzenie Grupy Roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.

Wszelkie spotkania muszą być organizowane w sposób gwarantujący osobie doznającej przemocy poczucie bezpieczeństwa i uniemożliwiający jej spotkanie ze sprawcą.Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje w przypadku:
- Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy, albo
- Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań

Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie wszyscy członkowie Grupy Roboczej.

 

Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020