Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ikona - Dofinansowane przez Unię Europejską Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

2023-03-03
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Rawicz przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu dla mieszkańców gminy Rawicz jest Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz.

Adresaci Programu

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. Osoby  niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym stopniu lub  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

 1. zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia;
 2. uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych osobom niepełnosprawnym.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Procedura rekrutacji do Programu:

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu.
 • Kopii orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie uczestnika Programu.
 • Formularza przetwarzania danych osobowych dotyczący realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnoprawnej” – edycja 2023 – podpisanego przez osobę ubiegającą się o wsparcie oraz osobę wskazaną do realizacji usług asystenckich.

W/w dokumenty należy składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu , ul. , ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością (pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi).  Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do momentu zapewnienia limitu uczestników.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Rawiczu poinformują o zakwalifikowaniu do Programu.  

W sytuacji zrekrutowania mniejszej od wymaganej liczby uczestników nabór będzie otwarty,
a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Ważne! 

Uczestnik Programu lub opiekun prawny może wskazać asystenta, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny.

Za członków rodziny uczestnika na potrzeby realizacji Programu, uznaje się wstępnych
lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą
we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta
i posiadaniu przez osobę wskazaną dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane (pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym) doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

Uwaga!

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

• Zaświadczenia o niekaralności.

• Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym.
• Pisemna akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością osoby asystenta.

 

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub świadczeniem usług w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Rawiczu, ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik docx 30KB)
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta (plik docx 24KB)
 3. Oświadczenie nr 1 (plik odt 16KB)
 4. Oświadczenie nr 2 (plik odt 6KB)
 5. Prośba o asystenta osobistego (plik odt 16KB)
 6. Klauzula informacyjne (plik docx 21KB)
 7. Klauzula informacyjne RODO (plik docx 22KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Baner - Projekt Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie Rawicz
Baner Projekt Pokonaj Bariery
Program - Posiłek w szkole i w domu
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Link do facebook

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. gen. Grota Roweckiego 4a
63-900 Rawicz
tel. 65 545-40-37
sekretariat@cusrawicz.pl

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO