Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie” art. 8 Ustawy o pomocy społecznej.
  • W zakresie Programu ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” możliwe jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Formy świadczeń:

1. Świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Świadczenia niepieniężne: schronienie, ubranie, posiłki

3. Pomoc usługowa obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, interwencję kryzysową, usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bezpłatne świadczenie opieki zdrowotnej. W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą starać się o wydanie decyzji, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres do 90 dni. Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kontakt:

- telefoniczny: (65) 546-10-04

- e-mailowy: ps@opsrawicz.pl

Świadczenia w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu"

Świadczenia te realizowane są w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy, Uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dn. 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Kontakt:

- telefoniczny (65) 545-40-37 , e-mailowy:sekcja@opsrawicz.pl

Sprawienie pogrzebu

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu sprawia pogrzeby osób zmarłym na terenie Miasta i Gminy Rawicz, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kontakt: telefoniczny (65) 545-40-37 , e-mailowy:sekcja@opsrawicz.pl

Załączniki:

  1. Oświadczenie o wynagrodzeniu (plik doc 33KB)
  2. Zaświadczenie lekarskie kierowane do CUS w Rawiczu celem przyznania usług opiekuńczych/ specjalistycznych usług opiekuńczych (plik doc 60KB)
  3. Oświadczenie art. 233 kodeksu karnego (plik doc 15KB)
  4. Zaświadczenie o dochodach (plik doc 29KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020