Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do facebook

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym powoływanym przez Burmistrza.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ponadto:
- opracowuje instrukcje, strategie i procedury postępowania w sytuacji rozpoznania przemocy w rodzinie
- monitoruje i ocenia pracę Grup Roboczych według przyjętych przez siebie założeń i wytycznych
- podejmuje działania informacyjne i profilaktyczne przez edukację społeczności lokalnej i rodzin zagrożonych przemocą
- podejmuje działania nakierowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry realizującej działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- wdraża działania usprawniające pracę Grup Roboczych


Zespół Interdyscyplinarny koordynuje i integruje działania:
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz, placówek ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Rawiczu, Prokuratury a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rawiczu:

1.Elżbieta Marcinkowska Z-ca Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu
2.Dorota Wysocka - Rapior Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.Hanka Myszkiewicz Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rawiczu
4.Waldemar Kozar prokurator Prokuratury Rejonowej w Rawiczu
5.Krzysztof Sierpowski z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Rawiczu
6.Danuta Kaczmarek lekarz medycyny NZOZ Przychodnia Lekarska "RAWMED" Sp.z o.o.w Rawiczu
7.Bogumiła Umławska Kierownik Zespołu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu


Ponadto w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, wchodzą pracujący w Grupach Roboczych przedstawiciele MGOPS w Rawiczu, KPP w Rawiczu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rawiczu, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawiczu, placówek oświatowych Miasta i Gminy Rawicz organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Rawicz, Zespołu Kuratorskiego i Sądu Rejonowego w Rawiczu.
Skład Grup Roboczych ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego .

 

Załączniki:

  1. Zespół Interdyscyplinarny- plakat (plik pdf 221KB)
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020