Powrót

DOPŁATY DO CZYNSZU DLA NAJEMCÓW, KTÓRZY UTRACILI DOCHODY W WYNIKU EPIDEMII COVID- 19

2021-01-28

Zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. dopłatę do czynszu.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wymagane jest aby:
1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14.03.2020 r.

3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Ponadto Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania zwykłego dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.
Do wniosku należy dołączyć:
- wypełnione oświadczenie (dotyczy najmu/podnajmu lokalu mieszkalnego) załączone do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
- wypełnione oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny za rok 2019,
- dokument potwierdzający fakt najmu/podnajmu innego lokalu w dniu 14 marca 2020 r. oraz wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r.
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Załączniki:

  1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik pdf 41KB)
  2. Deklaracja o wysokości dochodów (plik pdf 204KB)
  3. Oświadczenie do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (plik doc 28KB)
  4. Oświadczenie o dochodach za rok 2019 (plik docx 17KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Projekt Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w gminie RawiczBaner Projekt Pokonaj BarieryBaner Projekt Postaw na TAKBaner Projekt Razem Przeciw WykluczeniuBaner Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020